Verwachtingen voor 2021

Het bestuur voorziet voor 2021 belangrijke thema’s die (weer) op de agenda van het bestuur zullen komen:

Toekomst van het pensioenfonds en voorgenomen CWO/liquidatiebesluit
Eind februari 2021 ondertekenden de twee fondsbesturen en de sociale partners in de bedrijfstakken een intentieverklaring over het samengaan van beide fondsen. In de loop van 2021 werd deze fusie afgeblazen. Het fonds onderzoekt op het moment van schrijven de toekomstmogelijkheden opnieuw.

Nieuw pensioenstelsel
In de zomer van 2020 hebben het kabinet en sociale partners overeenstemming bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord uit 2019. Hiermee is de weg vrij om te komen tot een nieuw pensioenstelsel. De inwerkingtreding is in de loop van 2021 met een jaar uitgesteld tot uiterlijk 1 januari 2027. Het fonds heeft nog geen transitietraject naar het nieuwe stelsel opgestart. Dit hangt af van de vervolgtraject over de mogelijke fusie met een ander fonds.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel wel nauwgezet volgen. Waar nodig en mogelijk treft het al voorbereiding voor de invoering.

Covid-19
In maart 2020 kreeg Nederland te maken met het Corona-virus (Covid-19). De verspreiding van het virus en de maatregelen tegen verspreiding ervan hebben grote gevolgen voor het leven van mensen en ondernemingen. Er was sprake van een crisis. Bij het vaststellen van het bestuursverslag lijkt het einde van de crisis in zicht te komen. Door de overheidsmaatregelen zijn in 2020 en een groot deel van 2021 nagenoeg alle vergaderingen van de organen van het pensioenfonds op afstand gehouden, om de besluitvorming zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Dat geldt ook voor de contacten met adviseurs, de toezichthouder en de uitvoerders. Het bestuur heeft maatregelen getroffen om in geval van calamiteiten bestuurlijke continuïteit te waarborgen en risico’s te beheersen.

 

Contact
Hebt u naar aanleiding van dit verkort jaarverslag nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar deelnemer@bpf-phj.nl. U kunt ons ook bellen op 088 – 116 3026. We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.