Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Werkgevers

Bekijk alle vragen

Werknemers

Bekijk alle vragen

Gepensioneerden

 • Ik heb pensioen aangevraagd. Wanneer weet ik hoeveel ik maandelijks krijg?

  In de maand waarin u voor het eerst pensioen krijgt, krijgt u van ons een pensioenuitkeringsbrief. Hierin staat het definitieve bedrag van uw pensioenuitkering. Tot die tijd kunt u uitgaan van de bedragen in de brief waarin wij uw keuze hebben bevestigd.

 • Is de loonheffingskorting van toepassing op mijn pensioenuitkering?

  Het pensioenfonds past de loonheffingskorting alleen toe als u hierom vraagt. U laat ons dit weten door een loonbelastingverklaring in te vullen. U vindt deze verklaring op de website van de  Belastingdienst . Kijk hiervoor bij  Programma's en formulieren/Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen .   

  Het is het voordeligst om de loonheffingskorting op het hoogste inkomen toe te passen. Als u ouderdomspensioen en AOW krijgt, is uw AOW meestal het hoogste inkomen. Let op: wij verwerken uw keuze vanaf de eerstvolgende uitkering als wij het formulier vóór de 10e van de maand ontvangen. Wilt u uw keuze nog aanpassen? Stuur ons dan een aangepaste loonbelastingverklaring.

 • Mag ik bijverdienen naast mijn pensioen?

  Als u op de standaardleeftijd (67 jaar) met pensioen gaat, mag u bijverdienen naast uw pensioen. Laat u uw pensioen meer dan 5 jaar vóór uw AOW-datum ingaan? Dan moet u stoppen met werken. Houdt u er wel rekening mee dat er op fiscaal gebied wat kan veranderen. Lees ook meer over uw  AOW-uitkering .

Bekijk alle vragen

Verlaging pensioenen

 • Kan een pensioenfonds zomaar de pensioenen verlagen?

  Een verlaging van de pensioenen is alleen aan de orde als de financiële positie van een pensioenfonds erg slecht is. Een pensioenfonds gaat daarbij ook nooit over één nacht ijs. Eerst zijn andere maatregelen genomen om er weer financieel bovenop te komen. Deze maatregelen staan in het herstelplan en worden elk jaar goedgekeurd door toezichthouder De Nederlandsche Bank. Lukt het niet om weer financieel gezond te worden binnen de wettelijke termijnen, dan komt een verlaging van de pensioenen als laatste redmiddel op tafel. Eerder niet. Ons fonds heeft een herstelplan. Daarover leest u meer op deze website.

 • Hoeveel gaan de pensioenen omlaag?

  Dat weet nog niemand. Zekerheid daarover komt pas volgend jaar, omdat voor alle fondsen de stand op oudejaarsdag doorslaggevend is. Aan de hand van de dekkingsgraden op die dag kan het bestuur een percentage vaststellen.

  Dat percentage geldt meestal voor alle pensioenen bij een pensioenfonds. Soms wordt er per doelgroep een ander percentage gebruikt wordt. Bijvoorbeeld als werknemers via de pensioenpremie al bijdragen aan het herstel van de financiële positie. Dan kan het zijn dat voor hen een ander percentage geldt dan voor oud-werknemers en gepensioneerden die geen premie meer betalen. Het bestuur verdeelt de lasten eerlijk en evenwichtig over alle betrokkenen. Hoe dat gebeurt, kan per fonds verschillen.

 • Wat merkt u van een verlaging van de pensioenen?

  Werknemer
  Als u nog werkt, merkt u daar nu in uw portemonnee niets van. Maar later wel. U bouwt nog pensioen op, dus elk jaar komt er een beetje pensioen bij. Het totaal van al deze stukjes uit het verleden is uw opgebouwde pensioen. Dit opgebouwde pensioen kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht. Als een pensioenfonds de pensioenen verlaagt, gaat het opgebouwde pensioen met een percentage omlaag. Straks als u met pensioen gaat, merkt u het wel in uw portemonnee. Dan ontvangt u minder pensioen.

  Oud-werknemer
  Dat geldt ook voor mensen die uit dienst zijn gegaan. Zij merken nu in uw portemonnee niets van een verlaging. Maar later wel. Het pensioen dat zij na hun vertrek bij het pensioenfonds hebben laten staan, gaat omlaag. Straks als zij met pensioen gaan, merken ze het wel in hun portemonnee. Dan ontvangen zij minder pensioen.

  Gepensioneerde
  Bent u met pensioen? (Of nabestaande van iemand die bij het fonds pensioen had?) Dan ontvangt u elke maand een uitkering van het pensioenfonds. Als een pensioenfonds de pensioenen moet verlagen, dan gaat deze pensioenuitkering vanaf de verlagingsdatum omlaag. U merkt het dus direct in uw portemonnee. Stel: u hebt een pensioen van ons fonds van € 100 bruto per maand en het pensioen gaat 1% omlaag. Dan ontvangt u elke maand € 1 bruto minder.

  Vaak ontvangt u ook pensioen van andere organisaties, zoals AOW of Anw van de overheid, pensioen van andere pensioenfondsen of verzekeraars, of pensioen dat u zelf hebt gespaard (zoals lijfrente). Een verlaging bij ons fonds raakt deze pensioenen niet. Voor een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers én uw AOW van de overheid kunt u inloggen op de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Bekijk alle vragen

Pensioenoverzicht (UPO)

 • Bij 'indiensttreding', 'begin deelneming' en/of 'begin pensioenopbouw' staat een verkeerde datum. Hoe kan dit?

  Op uw pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop u in dienst bent gekomen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:  

  • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
   De datum van deze gebeurtenis wordt dan op uw pensioenoverzicht vermeld.
  • Herintreden bij uw oude werkgever  
   De datum van uw nieuwe dienstverband is vermeld op uw pensioenoverzicht. U heeft misschien aparte pensioenrechten uit uw oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd. 
  • Start pensioenregeling  
   U werkte al bij uw werkgever, maar uw werkgever is later aangesloten bij ons pensioenfonds. U bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat uw werkgever zich aansloot en uw loongegevens heeft doorgegeven aan ons pensioenfonds. 
  Op uw pensioenoverzicht staat dus de datum van de nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.
 • De bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl zijn niet hetzelfde als op mijn pensioenoverzicht. Klopt dat?

  Het is mogelijk dat uw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op  Mijnpensioenoverzicht.nl . In dit geval gaat u uit van de gegevens die op uw pensioenoverzicht staan. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op  Mijnpensioenoverzicht.nl .

 • Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

  Bouwt u nog pensioen op of ontvangt u pensioen? Dan krijgt u elk jaar een pensioenoverzicht. Bent u oud-deelnemer van ons fonds? Dan krijgt u het pensioenoverzicht één keer in de vijf jaar. Online is er elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar via het deelnemersportaal van deze website.

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Het pensioen staat er in drie bedragen. Wat moet ik daarmee?

  Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

 • Hoe groot is de kans dat u het laagste of het hoogste bedrag krijgt dat u ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die scenario’s komt uw pensioen lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

 • Hoe groot is de kans dat u het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

Bekijk alle vragen

Coronavirus: veelgestelde vragen van werkgevers

 • Hoe gaat ons fonds om met het innen van de pensioenpremies in tijden van corona?

  De nota’s vooor de pensioenpremie hebben normaal gesproken een betaaltermijn van 14 dagen. Om u iets meer ruimte te geven, verlengen we die termijn naar 28 dagen. Dat geldt vanaf de voorschotnota van april, die op 15 april wordt verzonden.
  Werkgevers die acute problemen hebben bij het nakomen van financiële verplichtingen, kunnnen voor een betalingsregeling aanvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar werkgever@bpf-phj.nl. Dit kan alleen als u ook gebruik maakt van de NOW-regeling. Stuur een kopie van uw aanvraag van de NOW mee met uw e-mail. Samen met u zoeken wij naar een passende oplossing.

 • Mag ik de pensioenaangifte later doen?

  Nee. Wij hebben uw pensioenaangifte nodig om de pensioenaanspraken voor uw werknemers zorgvuldig vast te stellen. Daarom is het niet mogelijk om de gegevens later aan te leveren.

 • Wat is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

  Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Vanaf 6 april kunt u een aanvraag hiervoor indienen bij UWV. De NOW-maatregel biedt werkgevers voor maximaal 90% een tegemoetkoming in de loonkosten. U vindt meer informatie op www.uwv.nl.

Bekijk alle vragen

Coronavirus: veelgestelde vragen van deelnemers

 • Wat zijn de gevolgen van de NOW-maatregel voor mijn pensioen?

  U bouwt gewoon pensioen op zoals altijd. Want als uw bedrijf gebruik maakt van de NOW-maatregel, dan blijft u bij uw bedrijf in dienst. U krijgt 100% salaris van uw werkgever, ongeacht hoeveel u werkt. Ook blijft u pensioen opbouwen. Want uw werkgever houdt dezelfde premie in op uw salaris en betaalt de premie aan het fonds.

 • Als mijn bedrijf failliet gaat, raak ik dan mijn pensioen kwijt?

  Door een faillissement eindigt het dienstverband. Het tot dan opgebouwde pensioen blijft uiteraard behouden. Na het beëindigen van het dienstverband, stopt wel de opbouw van het pensioen bij ons fonds.

 • Wat betekent een dalende dekkingsgraad voor mijn pensioen?

  Wat de dalende dekkingsgraad precies betekent voor uw pensioen, weten we nu nog niet. Het is nu niet te zeggen hoe de financiële situatie zich verder ontwikkelt en of dit gevolgen heeft voor de pensioenen. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet. Het fonds belegt voor de lange termijn en neemt zorgvuldig beslissingen.

  In algemene zin geldt wel dat door een verder dalende dekkingsgraad, de kans groter wordt dat we op enig moment maatregelen moeten nemen om onze financiële situatie te verbeteren.