Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Overdracht pensioenen aan BPFV

 • Waarom gaat mijn pensioen over naar BPFV?

  PHJ is een relatief klein fonds. Dat maakt het moeilijk om te blijven voldoen aan de steeds strengere eisen van de toezichthouders. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten bij een klein fonds als PHJ relatief hoog. Geld dat besteed wordt aan kosten, komt niet in uw pensioenpotje terecht. Met instemming van de sociale partners is PHJ op zoek gegaan naar een fonds waar de pensioenopbouw van onze deelnemers en ex-deelnemers kan worden ondergebracht. Tegen aanmerkelijk lagere kosten.

  BPFV is ook een relatief klein fonds dat bij dezelfde uitvoerder zit als ons fonds. Door het samengaan van de twee fondsen kunnen wij de uitvoeringskosten over meer deelnemers verdelen.

 • Wat verandert er aan mijn pensioen door deze overdracht?

  Om de overdracht technisch mogelijk te maken, moeten we uw pensioen verlagen. Zie daarvoor ook de veelgestelde vragen over verlagen. U krijgt in maart 2022 van ons een brief waarin u kunt zien wat precies de financiële gevolgen zijn van de overdracht. De pensioenregeling blijft zoveel mogelijk hetzelfde, maar die wordt op een aantal punten aangepast om die goed te laten aansluiten op de huidige pensioenregeling van BPFV. In april 2022 ontvangt u meer informatie over de wijzigingen.

 • Wat zijn de voordelen van deze overdracht?

  We willen de kosten voor de pensioenregeling graag zo laag mogelijk houden. Dat draagt bij aan een zo goed mogelijk pensioenresultaat voor al onze deelnemers.

 • Wat zijn de nadelen van deze overdracht?

  Om de overdracht mogelijk te maken, moeten we uw pensioen verlagen.

Bekijk alle vragen

Verlaging pensioenen

 • Mijn pensioen wordt overgedragen aan BPFV. Waarom moet er dan toch worden verlaagd?

  BPFV staat er nu financieel beter voor dan PHJ. Dat verschil moeten we recht trekken om de overdracht mogelijk te maken. Deze verlaging zat er al langer aan te komen. Was het niet nu door de overdracht, dan hadden we dat zeker op een later moment moeten doen.

  De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft weer hoeveel geld er in kas is voor elke euro die als pensioen aan de mensen is toegezegd. Stel bij BPFV is de dekkingsgraad 100%. Dit wil zeggen dat voor elke 100 euro toegezegd pensioen, het fonds € 100 in kas heeft. Stel de dekkingsgraad van PHJ is 90%. Dit wil zeggen dat PHJ voor elke 100 euro toegezegd pensioen € 90 in kas heeft. Per € 100 toegezegd pensioen heeft PHJ dus € 10 minder in kas dan BPFV.

  Je zou kunnen zeggen dat de deelnemers van BPFV dus rijker zijn dan de deelnemers in PHJ. Als je de pensioenvermogens gewoon bij elkaar zou voegen dan wordt de dekkingsgraad voor de mensen bij PHJ hoger en die van BPFV lager. De mensen die al bij BPFV zitten, zouden dan nadeel ondervinden van onze aansluiting. Dit mag dan ook niet volgens de regels. Door de pensioenaanspraken nu eerst te verlagen wordt onze dekkingsgraad precies gelijk aan die van BPFV en kunnen dan de pensioenvermogens wel samengevoegd worden zonder dat de huidige deelnemers van BPFV daarvan nadeel ondervinden.

  Het percentage waarmee we de pensioenen moeten verlagen, is niet precies gelijk aan het verschil tussen de dekkingsgraad van BPFV en ons fonds. Het verlagingspercentage is daar wel op gebaseerd, maar er zit een marge in. Zodat aanvullende kosten, bijvoorbeeld voor de afronding van PHJ, gedekt zijn, maar ook wordt een marge opgenomen voor financiële ontwikkelingen van de beleggingen in de eerste drie maanden van 2022.

 • Wat kost die verlaging mij?

  Gepensioneerden
  Stel, u krijgt van ons fonds elke maand een pensioen € 250, naast de AOW die u van de overheid krijgt. We verlagen de pensioenen met 3,7%. Dan gaat uw pensioen met (3,7% x € 250) € 9,25 bruto per maand omlaag. De AOW ontvangt u van de overheid. Die wordt niet geraakt door de verlaging. Dus het is niet zo dat door de verlaging uw totale inkomen met 3,7% omlaag gaat.

  Werknemers en oud-werknemers
  Het bedrag dat u hebt opgebouwd gaat omlaag. In maart krijgt u van ons een overzicht van wat deze verlaging precies voor uw pensioenopbouw betekent. Dat ziet u ook op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u in 2023 krijgt. Als werknemer gaat u nieuw pensioen opbouwen bij BPFV.

  Stel u hebt op 31 maart 2022 € 250 pensioen opgebouwd. Dan gaat het pensioen dat u hebt opgebouwd met (3,7% * € 250) = € 9,25 omlaag. Tot 31 maart 2022 hebt u dan € 240,75 opgebouwd. U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Het stukje pensioen dat u in de rest van 2022 gaat opbouwen, tellen we bij die € 240,75 op. Uw opgebouwde pensioen blijft dus groeien.

 • Hoeveel wordt mijn pensioen verlaagd?

  Dat is nu nog moeilijk te zeggen. De rente en de financiële situatie in de wereld van dat moment zijn hier van belang. Pas bij de liquidatie van PHJ eind 2022 weten we precies hoeveel er verlaagd moet worden om het verschil in dekkingsgraden weg te werken. Als we een berekening zouden maken met de huidige gegevens gaat het om een verlaging van ongeveer 3,7%.

  Bij ongewijzigde voortzetting van PHJ blijft de kans op verlaging in de komende jaren bestaan. Omdat PHJ overgaat naar BPFV is de verlaging nu alsnog een zekerheid geworden. Bij doorgaan was dit echter ook het geval geweest, hetzij in 2022 dan wel in 2023 wanneer het kortetermijnherstelplan was afgelopen.

 • Wanneer hoor ik om welk bedrag het gaat?

  Gepensioneerden
  Vóórdat u uw pensioen van april krijgt, informeren we u over de definitieve verlaging en wat die betekent voor uw pensioen. U ziet de verlaging ook op uw bankafschrift van april 2022.

  Werknemers en oud-werknemers
  In maart krijgt u van ons een overzicht van wat deze verlaging precies voor uw pensioenopbouw betekent.

Bekijk alle vragen

Werkgevers

 • Werkgevers: waarom is verlagen noodzakelijk? De technische achtergrond

  Tegenover de verplichtingen van een pensioenfonds staat een vermogen. Het spreekt voor zich dat het vermogen voldoende moet zijn om alle verplichtingen in de toekomst te kunnen betalen. Dit laatste komt tot uiting in de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Is de dekkingsgraad 100 dan heeft een pensioenfonds op dat moment precies genoeg geld in kas om aan alle pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. 

  Een probleem ontstaat bij samenvoeging van twee fondsen waarvan de dekkingsgraad niet gelijk is. Voeg je een fonds dat er slechter voor staat samen met een ander fonds met een hogere dekkingsgraad, dan zal daardoor de dekkingsgraad van het ontvangende fonds (BPFV) lager worden. De deelnemers van het ontvangende fonds worden dan benadeeld. Hun kans op verhoging van pensioenen neemt dan namelijk af.

  De dekkingsgraad van BPFV is op dit moment hoger dan die van PHJ. Om beide fondsen volgens de spelregels te kunnen samenvoegen moet de dekkingsgraad van PHJ verbeteren.

  Dit kan in principe op twee manieren:

  1. Door het bijstorten van veel geld door de werkgevers, zodat de verhouding tussen de pensioenverplichtingen en het aanwezige geld net zo goed wordt als bij BPFV.
  2. Door het verminderen van de pensioenverplichtingen door de pensioenen te verlagen. Ook hierdoor wordt de verhouding tussen de verplichtingen en het aanwezige geld beter.

  De cao-partijen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw hebben al aangegeven dat een extra bijdrage niet haalbaar is. Verlagen van de opgebouwde pensioenen blijft daardoor de enige manier om de overdracht mogelijk te maken.

  Na overgang naar BPFV geldt dat de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vallen onder het verhogings- en verlagingsbeleid van BPFV. Het verhogingsbeleid wijkt een beetje af van het beleid bij PHJ.  Ook bij BPFV kan in de komende jaren gekort worden. Ook BPFV kent een herstelplan en moet zijn dekkingsgraad terugbrengen naar het vereiste niveau. BPFV staat ook onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

 • Werkgevers: wat betekent de overdracht voor de (rest van de) premie van 2022?

  De premie voor de rest van 2022 blijft gelijk aan de premie die u het eerste kwartaal bij PHJ hebt betaald.