Werkgevers

Terug naar het overzicht
 • Werkgevers: wat betekent de overdracht voor de premie van 2022?

  We maken ook afspraken met de werkgevers- en werknemersorganisaties over de pensioenpremie. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we u uiteraard informeren.

 • Werkgevers: waarom is verlagen noodzakelijk? De technische achtergrond

  Tegenover de verplichtingen van een pensioenfonds staat een vermogen. Het spreekt voor zich dat het vermogen voldoende moet zijn om alle verplichtingen in de toekomst te kunnen betalen. Dit laatste komt tot uiting in de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Is de dekkingsgraad 100 dan heeft een pensioenfonds op dat moment precies genoeg geld in kas om aan alle pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. 

  Een probleem ontstaat bij samenvoeging van twee fondsen waarvan de dekkingsgraad niet gelijk is. Voeg je een fonds dat er slechter voor staat samen met een ander fonds met een hogere dekkingsgraad, dan zal daardoor de dekkingsgraad van het ontvangende fonds (BPFV) lager worden. De deelnemers van het ontvangende fonds worden dan benadeeld. Hun kans op verhoging van pensioenen neemt dan namelijk af.

  De dekkingsgraad van BPFV is op dit moment hoger dan die van PHJ. Om beide fondsen volgens de spelregels te kunnen samenvoegen moet de dekkingsgraad van PHJ verbeteren.

  Dit kan in principe op twee manieren:

  1. Door het bijstorten van veel geld door de werkgevers, zodat de verhouding tussen de pensioenverplichtingen en het aanwezige geld net zo goed wordt als bij BPFV.
  2. Door het verminderen van de pensioenverplichtingen door de pensioenen te verlagen. Ook hierdoor wordt de verhouding tussen de verplichtingen en het aanwezige geld beter.

  De cao-partijen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw hebben al aangegeven dat een extra bijdrage niet haalbaar is. Verlagen van de opgebouwde pensioenen blijft daardoor de enige manier om de overdracht mogelijk te maken.

  Na overgang naar BPFV geldt dat de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vallen onder het verhogings- en verlagingsbeleid van BPFV. Het verhogingsbeleid wijkt een beetje af van het beleid bij PHJ.  Ook bij BPFV kan in de komende jaren gekort worden. Ook BPFV kent een herstelplan en moet zijn dekkingsgraad terugbrengen naar het vereiste niveau. BPFV staat ook onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

   

   

 • Werkgevers: wat verandert er voor de gegevensaanlevering?

  De gegevensaanlevering blijft voorlopig hetzelfde. Bijvoorbeeld het UPA-traject (de automatische wijze waarop u de gegevens van uw werknemers aanlevert bij pensioenuitvoerder AZL) wordt voor werkgevers van Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw bij BPFV per 1 januari 2022 voortgezet. Werkgevers van Vlakglas kunnen momenteel nog geen gebruik maken van UPA. Vanaf 1 januari 2023 gaat BPFV deze aanleverwijze ook aan hen aanbieden.

 • Ik heb geen personeel meer. Wat moet ik regelen?

  U kunt tijdelijk of definitief geen personeel meer hebben. Bij Geen personeel meer leest u welke stappen u in beide gevallen moet nemen.

 • Kan ik uitstel van betaling krijgen?

  U bent verplicht om de pensioenpremies vóór de vervaldatum op uw voorschotfactuur te betalen. Alleen in bijzondere gevallen kunt u uitstel van betaling bij ons aanvragen. Als dit wordt toegekend, krijgt u van ons daarvan schriftelijk bevestiging. Tot die tijd bent u verplicht om de pensioenpremies op tijd te betalen.

 • Kan ik een kopie van een factuur aanvragen?

  Heeft u een kopie van uw factuur nodig? Neem dan contact met ons op.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de verplichte aansluiting?

  U kunt schriftelijk bezwaar maken bij het pensioenfonds als u denkt dat uw onderneming niet onder de werkingssfeer en verplichtstelling valt.

 • Werkgevers: het verschil tussen de dekkingsgraden van PHJ en BPFV is kleiner dan 4%. Waarom wordt er uitgegaan van een verlaging van zo’n 4%?

  Dat klopt. Het percentage waarmee we de pensioenen moeten verlagen, is niet precies gelijk aan het verschil tussen de twee dekkingsgraden. Het verlagingspercentage wordt daar wel op gebaseerd. Maar er zit een marge in, bijvoorbeeld voor het dekken van de kosten die voor de afronding van PHJ.