Verlaging pensioenen

Terug naar het overzicht
 • Verlagen, wat is dat precies?

  U krijgt vanaf 1 april 2022 minder pensioen. Het bedrag dat we elke maand netto op uw bankrekening storten gaat omlaag. Het percentage van 3,7% waarmee uw pensioen omlaag gaat is afhankelijk van onze financiële positie op 31 januari 2022. Dat is overigens een bruto percentage, dus het verschil zal netto kleiner zijn. Vóórdat u uw pensioen van april krijgt, informeren we u over de vastgestelde verlaging en wat die betekent voor uw pensioen. U ziet de verlaging ook op uw bankafschrift van april 2022.

  Werknemers en oud-werknemers

  Wij verlagen uw opgebouwde pensioen op 31 maart 2022. Daardoor krijgt u straks minder pensioen als u met pensioen gaat. Het percentage van 3,7% waarmee uw pensioen omlaag gaat is afhankelijk van onze financiële positie op 31 januari 2022. In maart krijgt u van ons een overzicht van wat deze verlaging precies voor uw pensioenopbouw betekent.

 • Mijn pensioen wordt overgedragen aan BPFV. Waarom moet er dan toch worden verlaagd?

  BPFV staat er nu financieel beter voor dan PHJ. Dat verschil moeten we recht trekken om de overdracht mogelijk te maken. Deze verlaging zat er al langer aan te komen. Was het niet nu door de overdracht, dan hadden we dat zeker op een later moment moeten doen.

  De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft weer hoeveel geld er in kas is voor elke euro die als pensioen aan de mensen is toegezegd. Stel bij BPFV is de dekkingsgraad 100%. Dit wil zeggen dat voor elke 100 euro toegezegd pensioen, het fonds € 100 in kas heeft. Stel de dekkingsgraad van PHJ is 90%. Dit wil zeggen dat PHJ voor elke 100 euro toegezegd pensioen € 90 in kas heeft. Per € 100 toegezegd pensioen heeft PHJ dus € 10 minder in kas dan BPFV.

  Je zou kunnen zeggen dat de deelnemers van BPFV dus rijker zijn dan de deelnemers in PHJ. Als je de pensioenvermogens gewoon bij elkaar zou voegen dan wordt de dekkingsgraad voor de mensen bij PHJ hoger en die van BPFV lager. De mensen die al bij BPFV zitten, zouden dan nadeel ondervinden van onze aansluiting. Dit mag dan ook niet volgens de regels. Door de pensioenaanspraken nu eerst te verlagen wordt onze dekkingsgraad precies gelijk aan die van BPFV en kunnen dan de pensioenvermogens wel samengevoegd worden zonder dat de huidige deelnemers van BPFV daarvan nadeel ondervinden.

  Het percentage waarmee we de pensioenen moeten verlagen, is niet precies gelijk aan het verschil tussen de dekkingsgraad van BPFV en ons fonds. Het verlagingspercentage is daar wel op gebaseerd, maar er zit een marge in. Zodat aanvullende kosten, bijvoorbeeld voor de afronding van PHJ, gedekt zijn, maar ook wordt een marge opgenomen voor financiële ontwikkelingen van de beleggingen in de eerste drie maanden van 2022.

 • Wat kost die verlaging mij?

  Gepensioneerden
  Stel, u krijgt van ons fonds elke maand een pensioen € 250, naast de AOW die u van de overheid krijgt. We verlagen de pensioenen met 3,7%. Dan gaat uw pensioen met (3,7% x € 250) € 9,25 bruto per maand omlaag. De AOW ontvangt u van de overheid. Die wordt niet geraakt door de verlaging. Dus het is niet zo dat door de verlaging uw totale inkomen met 3,7% omlaag gaat.

  Werknemers en oud-werknemers
  Het bedrag dat u hebt opgebouwd gaat omlaag. In maart krijgt u van ons een overzicht van wat deze verlaging precies voor uw pensioenopbouw betekent. Dat ziet u ook op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u in 2023 krijgt. Als werknemer gaat u nieuw pensioen opbouwen bij BPFV.

  Stel u hebt op 31 maart 2022 € 250 pensioen opgebouwd. Dan gaat het pensioen dat u hebt opgebouwd met (3,7% * € 250) = € 9,25 omlaag. Tot 31 maart 2022 hebt u dan € 240,75 opgebouwd. U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Het stukje pensioen dat u in de rest van 2022 gaat opbouwen, tellen we bij die € 240,75 op. Uw opgebouwde pensioen blijft dus groeien.

 • Hoeveel wordt mijn pensioen verlaagd?

  Dat is nu nog moeilijk te zeggen. De rente en de financiële situatie in de wereld van dat moment zijn hier van belang. Pas bij de liquidatie van PHJ eind 2022 weten we precies hoeveel er verlaagd moet worden om het verschil in dekkingsgraden weg te werken. Als we een berekening zouden maken met de huidige gegevens gaat het om een verlaging van ongeveer 3,7%.

  Bij ongewijzigde voortzetting van PHJ blijft de kans op verlaging in de komende jaren bestaan. Omdat PHJ overgaat naar BPFV is de verlaging nu alsnog een zekerheid geworden. Bij doorgaan was dit echter ook het geval geweest, hetzij in 2022 dan wel in 2023 wanneer het kortetermijnherstelplan was afgelopen.

 • Wanneer hoor ik om welk bedrag het gaat?

  Gepensioneerden
  Vóórdat u uw pensioen van april krijgt, informeren we u over de definitieve verlaging en wat die betekent voor uw pensioen. U ziet de verlaging ook op uw bankafschrift van april 2022.

  Werknemers en oud-werknemers
  In maart krijgt u van ons een overzicht van wat deze verlaging precies voor uw pensioenopbouw betekent.

 • Waarom is het percentage anders dan de 4% die eerder is gecommuniceerd?

  Het verlagingspercentage is gebaseerd op het verschil tussen de dekkingsgraad van BPFV en ons fonds. Het percentage van 4% dat we eerder communiceerden, was gebaseerd op de dekkingsgraad van augustus 2021. De dekkingsgraden van de beide fondsen zijn tussen augustus 2021 en januari 2022 dichter bij elkaar gekomen. Daarom is het percentage naar beneden bijgesteld.

  De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft weer hoeveel geld er in kas is voor elke euro die als pensioen aan de mensen is toegezegd. Stel bij BPFV is de dekkingsgraad 100%. Dit wil zeggen dat voor elke 100 euro toegezegd pensioen, het fonds € 100 in kas heeft. Stel de dekkingsgraad van PHJ is 90%. Dit wil zeggen dat PHJ voor elke 100 euro toegezegd pensioen € 90 in kas heeft. Per € 100 toegezegd pensioen heeft PHJ dus € 10 minder in kas dan BPFV.

  Je zou kunnen zeggen dat de deelnemers in BPFV dus rijker zijn dan de deelnemers in PHJ. Als je de pensioenvermogens gewoon bij elkaar zou voegen dan wordt de dekkingsgraad voor de mensen bij PHJ hoger en die van BPFV lager. De mensen die al bij BPFV zitten, zouden dan nadeel ondervinden van onze aansluiting. Dit mag dan ook niet volgens de regels. Door de pensioenaanspraken nu eerst te verlagen wordt onze dekkingsgraad precies gelijk aan die van BPFV en kunnen dan de pensioenvermogens wel samengevoegd worden zonder dat de huidige deelnemers van BPFV daarvan nadeel ondervinden.

 • Zijn er ook pensioenen die niet omlaag gaan?

  Nee. We verlagen de pensioenuitkering van gepensioneerden, maar ook de opgebouwde pensioenen van werknemers en oud-werknemers.

 • Is een verlaging van mijn pensioen écht nodig?

  Ja. Er zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste zijn de regels streng. Dat moet voor een deel ook, want zo zorgen we ervoor dat er voor de jongeren van nu later óók nog voldoende geld is voor hun pensioen. Ten tweede is de rente gedaald tot bijna 0% (en soms zelfs eronder). Daardoor is onze financiële positie onvoldoende. We willen de kosten voor de pensioenregeling graag zo laag mogelijk houden. Dat draagt bij aan een zo goed mogelijk pensioenresultaat voor al onze deelnemers. Daarom is nu het goede moment om samen te gaan met BPFV. BPFV staat er nu financieel beter voor dan PHJ. Dat verschil moeten we recht trekken om de overdracht mogelijk te maken. Deze verlaging zat er al langer aan te komen. Was het niet nu door de overdracht, dan hadden we dat zeker op een later moment moeten doen.

  We hebben een plan voor de overdracht opgesteld dat we naar toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) hebben gestuurd. DNB heeft ons laten weten in te stemmen met ons plan. Daarom gaan we de verlaging in onze administratie per 31 maart 2022 verwerken.

 • Heeft PHJ al die jaren niet opgelet? Had het fonds dit kunnen zien aankomen?

  De situatie is al jaren niet goed. Daar hebben we u ook al eerder over geïnformeerd. Maar we hebben niet zitten slapen. We hebben er in de tussentijd alles aan gedaan om een verlaging van de pensioenen te voorkomen en onze financiële positie zo goed mogelijk te maken. En nu het toch aan de orde is, doen we er alles aan om de verlaging zo klein mogelijk te houden.

 • Ik heb altijd voor mijn pensioen betaald. Mag PHJ mijn pensioen zo maar verlagen?

  Als je er financieel zo voorstaat als ons fonds, móét je de pensioenen verlagen. Verlagen mag alleen als uiterste maatregel. En dan moet het ook. Dit is in de Pensioenwet vastgelegd. Omdat werknemers- en werkgeversorganisaties inclusief het pensioenfonds ervoor kiezen uw pensioen over te dragen aan BPFV, komt de verlaging nu en niet op een later moment. Onze toezichthouder De Nederlandsche Bank controleert of we ons aan alle voorschriften houden. Zie daarvoor ook de veelgestelde vragen over de overdracht.

  We zijn erg afhankelijk van omstandigheden die buiten het fonds liggen. Dat geldt ook voor BPFV. Denk aan de lage rente, de coronacrisis, een mogelijke oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, en de koersen op de financiële markten. Maar ook hoe lang we met zijn allen leven, heeft invloed. Wij kijken continu naar onze beleggingsmix, onze doelen, de risico’s etc. En we sturen bij als dat nodig is. Daarbij ligt onze blik op de lange termijn.

 • Waarom is de rente belangrijk? Pensioengeld wordt toch belegd?

  Ja, dat klopt. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Dat heet ook wel: rendement op beleggingen. Dat kan positief of negatief zijn. De rendementen die pensioenfondsen halen met beleggingen waren de afgelopen jaren gemiddeld hoger dan de rente waarmee ze ‘vooruit rekenen’. Maar toch was dat niet genoeg.

  We willen er zeker van zijn dat er voldoende geld is voor mensen die pas over tientallen jaren met pensioen gaan. Het rekenen met de ‘risicovrije’ rekenrente is verplicht in de wet. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt deze rekenrente vast en controleert of pensioenfondsen zich aan de regels houden. DNB stelt onze rekenrente vast op basis van de rente op de financiële markten. En die rente is nu heel laag. Dat zie je onder meer op je spaarrekening en bij de hypotheekrente. Die rentes zijn ook heel laag. En hoe lager de rente, des te meer moet ons fonds nu in kas hebben om straks alle pensioenen te kunnen betalen. Die stijging van het bedrag dat we in kas moeten houden, konden we met goede beleggingsrendementen niet bijbenen.

 • Kan ik mijn inleg verliezen?
 • Maakt PHJ veel kosten?

  Wij maken kosten voor de uitvoering van onze pensioenregeling (denk aan administratie) en de beleggingen (denk aan vermogensbeheer). Daarbij letten we goed op onze kosten. Onze bestuurders ontvangen een vergoeding, maar zij krijgen geen bonussen.

  Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Als u kijkt naar hoeveel premie u betaalt en hoeveel u ervoor terug krijgt aan pensioen, dan gaat het om zeker 2x, mogelijk zelfs 3x, de waarde. Voor elke euro krijgt u dus 2 tot 3 euro terug. Daarnaast is via ons fonds het een en ander geregeld als u arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden.

 • Helpt het dat PHJ de pensioenen overdraagt aan BPFV?

  Ja, dat helpt. Veel kosten die wij maken, maakt BPFV ook. Het aantal deelnemers groeit in het nieuwe fonds, omdat we twee fondsen bij elkaar voegen. Dus kunnen we de kosten over meer mensen verdelen. In verhouding gaan ze dan omlaag.

 • Kan ik mijn pensioen overdragen aan een ander fonds?

  Nee, dat kan niet. U kunt uw PHJ-pensioen niet overdragen aan een ander pensioenfonds of verzekeraar. Dat kan alleen als u uit dienst gaat en een nieuwe baan (buiten onze sector) krijgt waar u pensioen gaat opbouwen. Wij werken daaraan in principe altijd mee. Maar dat mogen we alléén als ons fonds (én uw nieuwe fonds) er financieel goed genoeg voor staan. Beide moeten een dekkingsgraad hebben boven de 100%.

  U kunt uw aanvraag straks wel indienen bij BPFV. De aanvraag neemt BPFV in behandeling, zodra de dekkingsgraden BPFV en het pensioenfonds waaraan u uw pensioen wil overdragen boven de 100% zijn. Hebt u een aanvraag ingediend, dan gaat ook uw pensioen omlaag.

 • Wat gebeurt er als ik al een aanvraag voor het overdragen van mijn pensioen heb ingediend?

  U kunt uw pensioen meenemen naar een ander pensioenfonds of verzekeraar. Dat kan als u uit dienst gaat en een nieuwe baan krijgt (buiten onze sector) waar u pensioen gaat opbouwen. Wij werken daaraan in principe altijd mee. Maar dat mogen we alléén als ons fonds (en uw nieuwe fonds) er financieel goed genoeg voor staan. Dat is bij ons niet het geval. Hebt u na die tijd een verzoek ingediend? Dan ligt dat stil. U krijgt daarover nog apart bericht.

  U kunt uw aanvraag straks wel opnieuw indienen bij BPFV. De aanvraag neemt BPFV in behandeling, als de dekkingsgraden BPFV en het pensioenfonds waaraan u uw pensioen wil overdragen boven de 100% zijn. Hebt u een aanvraag ingediend, dan gaat ook uw pensioen omlaag.

  Uitzondering: klein pensioen
  Dit geldt overigens niet als u maar korte tijd bij ons fonds pensioen hebt opgebouwd. Een zogeheten ‘klein pensioen’ (= tot € 520,35 bruto per jaar in 2022) wordt automatisch overgedragen aan uw nieuwe pensioenfonds. Afhankelijk van het moment waarop u met uw nieuwe baan start, doen wij dat of doet BPFV dat op een later moment. U krijgt dan vanzelf bericht. Daar hoeft u niets voor te doen. U kunt checken in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of dit geldt voor uw pensioen.

 • Wordt de verlaging op enig moment weer ongedaan gemaakt?

  Het is niet zeker of BPFV de verlaging van uw pensioen later weer ongedaan kan maken. De kans bestaat dat BPFV de pensioenen ook moet verlagen. Of andere maatregelen moeten nemen, zoals de premie verhogen. De ontwikkeling van de financiële positie is daarbij belangrijk. We zijn onder meer afhankelijk van de stand van de rente. Die kunnen wij niet beïnvloeden, maar wij kunnen wel scherp op de kosten letten en zo goed mogelijk proberen te beleggen. Daar doen wij alles aan.

 • Waarom gaan we niet allemaal meer betalen om de verlaging te voorkomen?

  Het probleem zit hem niet zozeer aan de kant van de inkomsten van ons fonds (= de premie die u en uw werkgever betalen en het rendement op onze beleggingen). Het zit hem in de waarde van de toekomstige pensioenen. We houden rekening met wat we moeten uitbetalen aan pensioen over (tientallen) jaren. Door de lage rente moeten we nu veel meer geld opzij zetten om straks alle pensioenen te kunnen betalen. Het afgelopen jaar is de waarde van onze beleggingen gestegen, maar de verplichtingen om de pensioenen straks te kunnen betalen, zijn nog méér gestegen. Door de pensioenen te verlagen, schaven we iets van de verplichtingen af. Dat herstelt het evenwicht een beetje. Maar hiermee is onze financiële positie niet ineens weer gezond.

 • Is het eerlijk om alle pensioenen te verlagen? Werknemers merken daar toch weinig van?

  Werknemers die nog pensioen opbouwen, zien hun pensioen elk jaar groeien. Dat zien ze op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat ze jaarlijks van ons fonds ontvangen. Ze betalen premie en daarvoor krijgen ze er elk jaar pensioen erbij. Dat pensioen is nu nog een bedrag op een overzicht. Dat krijgen ze nog niet uitbetaald. Dus ja, nu merken ze er weinig van als dat bedrag omhoog of omlaag gaat. Maar straks wel! Dan hebben ze dat geld wel nodig als ze stoppen met werken en met pensioen gaan. Door de verlaging nu, hebben ze straks minder pensioen.

 • Waarom is het vele geld dat pensioenfondsen hebben niet genoeg?

  Bij elkaar hebben pensioenfondsen ongeveer € 1.500 miljard aan vermogen. Pensioenfondsen willen alle werknemers, oud-werknemers en mensen die nu een pensioen ontvangen nu en straks een goed pensioen uitkeren. Iedereen krijgt dat pensioen zolang hij of zij leeft.

  De waarde van al die pensioenen bij elkaar is nog meer dan € 1.500 miljard. Dat komt door de lage rente. Op dit moment ligt de rekenrente rond de 0%. Als de rente 0% is, dan moeten fondsen nu al het geld voor iedereen reserveren (los van de premies die nog betaald gaan worden). Oók voor mensen die nu 25 zijn en op hun 98ste verjaardag nog steeds pensioen krijgen. Zoveel jaar vooruit rekenen met zo’n lage rente heeft erg veel invloed. Daardoor is er meer geld nodig dan de huidige € 1.500 miljard. Hoe hoger de rente, hoe minder geld een pensioenfonds hoeft te reserveren.

  Je kunt het vergelijken met een spaarrekening. Stel: je wilt volgend jaar € 105 hebben en de rente is 5%. Dan hoef je nu maar € 100 euro opzij te zetten. Als de rente 0% is, moet je nu al die hele € 105 opzij zetten.

 • Wanneer kan ik weer een verhoging van mijn pensioen verwachten?

  Bij elkaar hebben pensioenfondsen ongeveer € 1.500 miljard aan vermogen. Pensioenfondsen willen alle werknemers, oud-werknemers en mensen die nu een pensioen ontvangen nu en straks een goed pensioen uitkeren. Iedereen krijgt dat pensioen zolang hij of zij leeft.

  De waarde van al die pensioenen bij elkaar is nog meer dan € 1.500 miljard. Dat komt door de lage rente. Op dit moment ligt de rekenrente rond de 0%. Als de rente 0% is, dan moeten fondsen nu al het geld voor iedereen reserveren (los van de premies die nog betaald gaan worden). Oók voor mensen die nu 25 zijn en op hun 98ste verjaardag nog steeds pensioen krijgen. Zoveel jaar vooruit rekenen met zo’n lage rente heeft erg veel invloed. Daardoor is er meer geld nodig dan de huidige € 1.500 miljard. Hoe hoger de rente, hoe minder geld een pensioenfonds hoeft te reserveren.

  Je kunt het vergelijken met een spaarrekening. Stel: je wilt volgend jaar € 105 hebben en de rente is 5%. Dan hoef je nu maar € 100 euro opzij te zetten. Als de rente 0% is, moet je nu al die hele € 105 opzij zetten.

 • Waarom kunnen we deze beslissing niet uitstellen tot na de invoering van het nieuwe pensioenstelsel?

  We willen uw pensioen graag veilig stellen, nu en in de toekomst. Verder willen we de kosten zo laag mogelijk houden. Dat is goed voor uw pensioen. BPFV is een relatief klein fonds dat bij dezelfde uitvoerder zit als ons fonds. Door het samengaan van de twee fondsen kunnen wij de uitvoeringskosten over meer deelnemers verdelen.

  Het nieuwe pensioenstelsel leidt tot meer kosten. Als we uw pensioen nu overdragen aan BPFV dan kunnen we ook al die kosten over meer deelnemers verdelen. Om die overdracht technisch mogelijk te maken, moeten we uw pensioen nu verlagen. Anders gaan de deelnemers van BPFV erop achteruit. We zijn verplicht om dat te voorkomen.

  We verwachten dat als we langer wachten, het verschil tussen de twee dekkingsgraden groter wordt. Bij een groter verschil tussen de dekkingsgraden, moeten we de pensioen nog meer verlagen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom is het beter om de overstap zo snel mogelijk te maken.

 • Gaat het om een voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke verlaging?

  Het gaat om een onvoorwaardelijke verlaging. Als de financiële situatie van BPFV dat toelaat, kunnen we in de toekomst hopelijk weer verhogen.

 • Waarom is de brief die ik 22 maart ontving, gedateerd op eind februari?

  Zoals we u eerder lieten weten, wachtten we voor het in gang zetten van de overdracht op goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De goedkeuring van DNB hebben wij op 15 februari ontvangen. We hadden verwacht de goedkeuring van SZW eind februari te krijgen. Alle brieven waren voorbereid en lagen klaar om verzonden te worden. Helaas bleef de goedkeuring van SZW uit. Die kregen we op 14 maart.

  Het opnieuw produceren van de brief met een actuele datum kost extra geld. Daarom hebben we ervoor gekozen om de eerder geproduceerde brieven met de datum van 28 februari toch te verzenden. De datum van 28 februari heeft verder geen invloed op de inhoud van de brief.