Overdracht pensioenen aan BPFV

Terug naar het overzicht
 • Waarom gaat mijn pensioen over naar BPFV?

  PHJ is een relatief klein fonds. Dat maakt het moeilijk om te blijven voldoen aan de steeds strengere eisen van de toezichthouders. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten bij een klein fonds als PHJ relatief hoog. Geld dat besteed wordt aan kosten, komt niet in uw pensioenpotje terecht. Met instemming van de sociale partners is PHJ op zoek gegaan naar een fonds waar de pensioenopbouw van onze deelnemers en ex-deelnemers kan worden ondergebracht. Tegen aanmerkelijk lagere kosten.

  BPFV is ook een relatief klein fonds dat bij dezelfde uitvoerder zit als ons fonds. Door het samengaan van de twee fondsen kunnen wij de uitvoeringskosten over meer deelnemers verdelen.

 • Wat verandert er aan mijn pensioen door deze overdracht?

  Om de overdracht technisch mogelijk te maken, moeten we uw pensioen verlagen. Zie daarvoor ook de veelgestelde vragen over verlagen. U krijgt in maart 2022 van ons een brief waarin u kunt zien wat precies de financiële gevolgen zijn van de overdracht. De pensioenregeling blijft zoveel mogelijk hetzelfde, maar die wordt op een aantal punten aangepast om die goed te laten aansluiten op de huidige pensioenregeling van BPFV. In april 2022 ontvangt u meer informatie over de wijzigingen.

 • Wat zijn de voordelen van deze overdracht?

  We willen de kosten voor de pensioenregeling graag zo laag mogelijk houden. Dat draagt bij aan een zo goed mogelijk pensioenresultaat voor al onze deelnemers.

 • Wat zijn de nadelen van deze overdracht?

  Om de overdracht mogelijk te maken, moeten we uw pensioen verlagen.

 • Wat gebeurt er met mijn excedentpensioen?

  Al het opgebouwde pensioen wordt overgedragen aan BPFV. Wij dragen ook uw excedentpensioen over aan BPFV. BPFV zet de bestaande excedentregeling voort, tenzij uw werkgever besluit de excedentregeling elders onder te brengen. U krijgt daarover dan informatie van uw werkgever.

 • Mijn werkgever is vrijwillig aangesloten bij PHJ. En nu?

  Al het opgebouwde pensioen wordt overgedragen aan BPFV. BPFV neemt ook de vrijwillige aansluiting over. Dat betekent dat u vanaf 1 april 2022 pensioen opbouwt bij BPFV, tenzij uw werkgever besluit de pensioenregeling elders onder te brengen. U krijgt daarover dan informatie van uw werkgever.

 • Heeft het bestuur ook andere mogelijkheden onderzocht?

  Ja. Alle mogelijkheden zijn de revue gepasseerd, voordat het bestuur heeft besloten om de pensioenen over te dragen aan BPFV. Denk daarbij aan zelfstandig blijven, overdragen aan een verzekeraar of overdragen aan een Algemeen Pensioenfonds.

  Overigens beslist het bestuur alleen over de pensioenen die al opgebouwd zijn. De werknemers- en werkgeversorganisaties (sociale partners) maken afspraken over het pensioen dat u in de toekomst opbouwt. De keuze voor een overdracht aan BPFV hebben we samen met de werknemers- en werkgeversorganisaties gemaakt. Zo blijft uw PHJ-pensioen bij elkaar.

 • Waarom werd de overdracht van mijn pensioen naar BPFV in 2021 uitgesteld?

  Voor de overdracht hebben we toestemming nodig van De Nederlandsche Bank en van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We hadden die toestemming voor het einde van 2021 verwacht, maar die heeft helaas vertraging opgelopen. Daardoor konden we de pensioenen niet op 1 januari 2022 overdragen.

 • Wanneer krijg ik informatie van BPFV?

  De eerste informatie van BPFV ontvangt u eind juni 2022. Voor die tijd houden wij u op de hoogte van de stappen die we zetten. In april ontvangt u van ons een pensioenkrant met meer achtergrondinformatie over de overdracht.

 • Waarom gaat PHJ niet meteen over naar een groter fonds?

  Tijdens het selectietraject heeft het bestuur alle pensioenfondsen tegen het licht gehouden. Bij de selectie van een geschikt fonds, is onder andere rekening gehouden met de dekkingsgraad van het fonds. Het verschil tussen de twee dekkingsgraden moet PHJ kunnen overbruggen. Er is op dit moment geen groter fonds waarvan de dekkingsgraad ongeveer gelijk is aan die van PHJ. Daarom kan PHJ nu niet samengaan met een groter fonds.

 • Waarom is de brief die ik 22 maart ontving, gedateerd op eind februari?

  Zoals we u eerder lieten weten, wachtten we voor het in gang zetten van de overdracht op goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De goedkeuring van DNB hebben wij op 15 februari ontvangen. We hadden verwacht de goedkeuring van SZW eind februari te krijgen. Alle brieven waren voorbereid en lagen klaar om verzonden te worden. Helaas bleef de goedkeuring van SZW uit. Die kregen we op 14 maart.

  Het opnieuw produceren van de brief met een actuele datum kost extra geld. Daarom hebben we ervoor gekozen om de eerder geproduceerde brieven met de datum van 28 februari toch te verzenden. De datum van 28 februari heeft verder geen invloed op de inhoud van de brief.