Nieuws

Kandidaatstelling voor verkiezingen van het Verantwoordingsorgaan

De zittingstermijn van de leden van het Verantwoordingsorgaan van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) loopt per 1 juli 2018 af. Wilt u meepraten over uw pensioenregeling bij PHJ en voldoet u aan de gestelde eisen? Dan nodigen wij u uit om kandidaten voor te dragen voor de binnenkort te houden verkiezingen voor de vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan (VO) van het fonds.

Het VO van uw pensioenfonds PHJ bestaat uit acht leden: drie leden vertegenwoordigen de deelnemers/werknemers, twee leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden en drie leden vertegenwoordigen de werkgevers.

De leden van het VO die de werkgevers vertegenwoordigen, worden benoemd en ontslagen door de werkgeversverenigingen. De vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden vindt plaats door het bestuur na verkiezingen van de vertegenwoordiger door en uit de groep deelnemers c.q. pensioengerechtigden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Voor zover geen verkiezing plaatsvindt worden de vertegenwoordigers van de deelnemers- en de pensioengerechtigden benoemd en ontslagen door de vakorganisaties respectievelijk de verenigingen van pensioengerechtigden.
U kunt zich als lid van het VO verkiesbaar-/kandidaatstellen. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door:

  • a. de werknemersverenigingen;
  • b. verenigingen van pensioengerechtigden;
  • c. kiesgerechtigde deelnemers die geen lid zijn van een werknemersvereniging, indien verkiezing plaatsvindt voor de kiesgroep deelnemers;
  • d. kiesgerechtigde pensioengerechtigden die geen lid zijn van een werknemersvereniging of een vereniging van pensioengerechtigden, indien verkiezing plaatsvindt voor de kiesgroep pensioengerechtigden.

Bent u lid van de vakorganisatie FNV of CNV? In dat geval verloopt de procedure van kandidaatstelling via uw vakbond.

Over de kandidaatstelling kunt u hieronder meer lezen.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het bestuur bepaalt het beleid van ons pensioenfonds. Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur. Dit oordeel wordt bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen. Ook krijgt het VO de gelegenheid advies uit te brengen over een groot aantal (beleids-) zaken (onderwerpen als het beloningsbeleid, vorm en inrichting van het intern toezicht, het communicatiebeleid en de interne klachten- en geschillenprocedure). Het VO adviseert ook over zaken als liquidatie, fusie of splitsing van het fonds.

Vereisten: wat zoeken wij?

De toezichthouder stelt geen deskundigheidseisen aan het VO. Om uw rol goed te kunnen vervullen, moet u samen met de andere leden in het VO beschikken over kennis, vaardigheden en eigenschappen om het bestuur te kunnen adviseren, het beleid en de algemene gang van zaken te kunnen beoordelen. PHJ heeft specifiek voor de leden van het VO een competentieprofiel vastgesteld, waarin de vereisten voor de leden van het VO zijn nader uitgewerkt. Dit kunt u ook opvragen bij de secretariaat van de verkiezingscommissie.

De geschiktheid van de kandidaten wordt bepaald aan de hand van zijn kennis, vaardigheden en persoonlijke kenmerken.

Voor de voordracht gelden de volgende eisen:

  • u bent werkzaam (geweest) in de sector Houtverwerkende Industrie of Jachtbouw;
  • u hebt affiniteit met en belangstelling voor pensioenen;
  • u hebt vanwege de grote financiële belangen die binnen het fonds spelen, enige kennis en ervaring op het gebied van vermogensbeheer, actuariaat, verslaglegging, risicomanagement en uitbesteding;
  • u bent bereid om komende vier jaar de vergaderingen van het VO bij te wonen en energie in deze functie te stoppen;
  • u bent in staat het bestuurlijk handelen te beoordelen;
  • u beschikt over vaardigheden om de belangen van te kunnen behartigen van de groep belanghebbenden namens wie u in het VO zit (deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers), zoals goede contactuele eigenschappen en inlevingsvermogen.

Wij hechten veel waarde aan meer diversiteit in het VO in termen van opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, vaardigheden, culturen, zienswijzen, geslacht en leeftijd. Dit betekent dat wij voor deze vacatures vooral jongeren onder de veertig jaar (voor vacature voor deelnemers) en/of vrouwen vragen om te reageren.

Hoe stelt u zich kandidaat?

U stuurt vóór 8 mei 2018 een e-mail aan de secretaris van de verkiezingscommissie van PHJ: erhan.gokcen@azl.eu. Uw aanmelding moet voorzien zijn van uw curriculum vitae (cv) en uw motivatie met een korte persoonsbeschrijving, aangevuld met informatie over werk- en bestuurservaring, en de reden van kandidaatstelling. Tevens wordt u verzocht een foto bij deze beschrijving bij te voegen. Als er verkiezingen plaatsvinden, dan wordt deze informatie uitsluitend gebruikt voor verkiezingscommunicatie, onder andere op de website.

Ook de herkiesbare VO-leden moeten zich formeel kandidaat stellen voor de reeds door hen vervulde functie.

Hoe verloopt het proces?

De verkiezingscommissie beoordeelt de aanmeldingen. In mei hoort u of u voldoet aan de gestelde eisen en of u verkiesbaar gesteld wordt. Wanneer er meerdere geschikte kandidaten zijn, worden er in mei verkiezingen gehouden en op u worden gestemd. De verkiezingen zijn elektronisch en/of schriftelijk en vinden plaats bij geheime stemming.

De verkiezingscommissie stelt binnen twee weken na de verkiezingsdatum de uitslag vast en maakt deze bekend. De kandidaat met de meeste stemmen zal vervolgens door het bestuur worden benoemd als lid van het VO.

Heeft u vragen of meer informatie nodig?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de verkiezingscommissie, Erhan Gokcen via e-mail: erhan.gokcen@azl.eu of via 06 2051 7866.