Wat vinden de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan?

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. Zij houden toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het fonds. In het jaarverslag schrijven zij hun oordeel over 2020.

Oordeel over 2020

De raad van toezicht heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 besproken en beoordeeld en hieraan zijn goedkeuring gegeven. Het jaarverslag en de jaarrekening geven, voor zover te beoordelen, volgens de raad van toezicht een getrouwe weergave van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar.

Adviezen en conclusies 

  • De raad van toezicht adviseert het bestuur om voltallig aandacht te blijven geven aan strategische vraagstukken zoals de continuïteit van het bestuur zelf en de toekomst van het fonds. 
  • De raad van toezicht positief over de invulling van de rol van de sleutelfunctiehouders en hun rol in de besluitvorming. 
  • De raad van toezicht constateert dat de wisselingen van pensioenadministratiesystemen uit het verleden nog steeds van invloed zijn op de administratie. Samen met externe partijen controleert en verbetert het bestuur de kwaliteit van de administratie. 
  • De raad van toezicht ziet dat het bestuur aandacht heeft voor evenwichtige belangenafweging. 

De raad van toezicht geeft een positief oordeel over het functioneren van het bestuur.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO). Het VO bestaat uit acht leden: drie leden namens de deelnemers, twee leden namens de pensioengerechtigden en drie leden namens de werkgevers. Het verantwoordingsorgaan oordeelt of het bestuur goede beleidskeuzes maakt en het beleid goed uitvoert. Het verantwoordingsorgaan heeft ook een adviesrecht over een aantal onderwerpen. In het jaarverslag geeft het VO zijn oordeel over 2020.

Oordeel over 2020

Het VO geeft in het jaarverslag een oordeel over de volgende onderwerpen: communicatie, wetgeving en reglementen, toeslagbeleid, beleggingsbeleid, risicobeleid, financiële positie van het fonds en het beloningsbeleid.

Het verantwoordingsorgaan vindt dat:

  • het bestuur voldoende informatie aan het VO heeft gegeven om zich een oordeel te vormen;
  • het bestuur heeft gehandeld in lijn met de statuten en reglementen;
  • het bestuur in 2020 een consistent beleid heeft gevoerd, waarbij de belangen van alle betrokkenen afgewogen en geborgd zijn.

Advies voor de toekomst

Na het afbreken van de collectieve waardeoverdracht naar Bpf Meubel, start het bestuur in 2021 een nieuw selectietraject. De insteek is dat de bestaande en de nieuwe opbouw bij elkaar blijven. Het VO vraagt het bestuur om in dit nieuwe traject een mogelijke verlaging voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zo veel mogelijk te beperken. Dit is een belangrijk aandachtspunt. 

Het VO staat positief tegenover de manier van samenwerking met het bestuur en de raad van toezicht en de openheid waarmee zaken worden besproken. 

Contact
Hebt u naar aanleiding van dit verkort jaarverslag nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar deelnemer@bpf-phj.nl. U kunt ons ook bellen op 088 – 116 3026. We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.