Wat gebeurde er in 2020?

Het bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van ons fonds. Het behartigt de belangen van iedereen die bij het fonds betrokken is. Het bestuur wordt ondersteund door verschillende interne en externe partijen. Op pagina 11 van het jaarverslag ziet u een organogram van de organisatie van ons fonds in 2020.

Wijzigingen in 2020

Op 7 januari 2020 is Charlotte Soons benoemd tot bestuurslid namens de werkgeversverenigingen EPV en Dutchman. Op 30 april werd Adri Jansen benoemd namens de werkgeversverenigingen EPVHet bestuur is in het tweede kwartaal van 2020 met twee nieuwe onafhankelijke bestuursleden uitgebreid met een profiel voor de sleutelfunctiehouder risicobeheer en sleutelfunctiehouder interne audit.

Op pagina 11 e.v. van het jaarverslag leest u meer over de samenstelling van het bestuur.

Waar hield het bestuur zich in 2020 mee bezig?

Naast reguliere zaken, had het bestuur in 2020 speciale aandacht voor een aantal thema’s. We lichten er een paar uit. Meer informatie over deze en andere thema’s, leest u op pagina 23 e.v. van het jaarverslag.

Covid-19 en financiële positie van het fonds
Het afgelopen jaar heeft grotendeels in het teken gestaan van het Corona-virus (Covid-19). Ondanks strenge maatregelen heeft dit virus zich toch verder kunnen verspreiden over de hele wereld. Ook de Nederlandse overheid heeft drastische maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het virus in te dammen en om liquiditeitsproblemen bij getroffen bedrijven tegen te gaan. De uitbraak van het Corona-virus heeft voornamelijk in de eerste helft van 2020 ook economische gevolgen en invloed gehad op onze financiële positie. De financiële positie van het fonds is eind 2020 ten opzichte van eind 2019 verslechterd. Omdat de actuele dekkingsgraad van ons fonds per eind 2020 boven 90% van de kortingsgrens was, heeft het bestuur bij het actualiseren van het herstelplan in maart 2021 besloten om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling van Minister Koolmees (niet korten indien actuele DG hoger is dan 90%). Omdat de actuele DG van ons fonds op 31 december 2020 95,4% was, heeft het bestuur besloten om (na het gebruik van deze vrijstellingsregeling) de pensioenen in 2021 niet te verlagen. Maar de kans op verlagen blijft in 2022 en de komende jaren bestaan.

Toekomst van het pensioenfonds
Het bestuur denkt al een aantal jaren na over de toekomst van het pensioenfonds. Dit met het doel om u te verzekeren van een toekomstbestendig pensioen en de kosten verder omlaag brengen. Want elke euro die niet wordt uitgegeven aan kosten, kan naar uw pensioen. In de tweede helft van 2020 is een studie uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van het fonds. Als uitkomst van dit uitgebreide onderzoek hebben de cao-partijen en het bestuur in december 2020 gezamenlijk hun intentie uitgesproken om met pensioenfonds Meubel een samenwerking aan te gaan. De belangrijkste doelstelling van het bestuur is dat de pensioenregeling van PHJ per 1 januari 2022 ondergebracht wordt bij pensioenfonds Meubel, inclusief overdracht van opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten (collectieve waardeoverdracht).*

*Eind februari 2021 ondertekenden de twee fondsbesturen en de sociale partners in de bedrijfstakken een intentieverklaring over het samengaan van beide fondsen. Inmiddels is gebleken dat een fusie met dit fonds niet haalbaar is. Het fonds onderzoekt op het moment van schrijven de toekomstmogelijkheden opnieuw.

Communicatie

Ons fonds vindt de communicatie met deelnemers en pensioengerechtigden belangrijk. In 2020 is een communicatiebeleidsplan voor de jaren 2021 en 2022 opgesteld en daarvan afgeleid een communicatiejaarplan voor 2021. Onze communicatie in 2020 richtte zich op de speerpunten:

  • Digitale communicatie
  • Communicatie voor werkgevers (digitale werkgeversbrochure, digitale nieuwsbrief)
  • Communicatie voor deelnemers (nieuwsbrief, e-mailservice, website en deelnemersportaal)

U leest meer over onze communicatie in 2020 op pagina 31 e.v. van het jaarverslag.

Contact
Hebt u naar aanleiding van dit verkort jaarverslag nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar deelnemer@bpf-phj.nl. U kunt ons ook bellen op 088 – 116 3026. We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.