Wat vinden de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan?

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. Zij houden toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het fonds. In het jaarverslag schrijven zij hun oordeel over 2019.

Oordeel over 2019

De raad van toezicht vindt dat besluitvorming binnen het bestuur in 2019 goed is verlopen. De aanbevelingen uit het jaarverslag van 2018 zijn opgevolgd. De raad van toezicht vindt dat in 2019 de besluitvormingsprocessen goed zijn verlopen. De gevolgen van Covid-19 op de financiële positie en de dagelijkse gang van zaken zijn een uitdaging. De kans op verhoging in de toekomst is heel klein en het risico op verlaging van pensioen is groot. De raad van toezicht heeft waardering voor de inzet van het bestuur. Het bestuur heeft veel aandacht moeten besteden aan de continuïteit en de overgang van de administratie van AZL Heerlen naar AZL Amsterdam. Voor de komende periode vraagt de raad van toezicht aan het bestuur om aandacht te besteden aan de toekomst van het fonds.

Adviezen voor 2020

De raad van toezicht geeft ook enkele adviezen aan het bestuur voor 2020. De raad van toezicht vraagt het bestuur in het bijzonder om de komende periode aandacht te hebben voor de toekomst van het fonds.

Het volledige oordeel van de raad van toezicht leest u op pagina 63 e.v. van het jaarverslag.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden: drie leden namens de deelnemers, twee leden namens de pensioengerechtigden en drie leden namens de werkgevers. Het verantwoordingsorgaan oordeelt of het bestuur goede beleidskeuzes maakt en het beleid goed uitvoert. Het verantwoordingsorgaan heeft ook een adviesrecht over een aantal onderwerpen. In het jaarverslag geeft het verantwoordingsorgaan zijn oordeel over 2019.

Oordeel over 2019

Het VO geeft in het jaarverslag een oordeel over de volgende onderwerpen: communicatie, wetgeving en reglementen, toeslagbeleid, beleggingsbeleid, risicobeleid, financiële positie van het fonds en het beloningsbeleid.

Samengevat vindt het VO dat:

  • het bestuur voldoende informatie heeft geleverd aan het VO om een oordeel te kunnen vormen;
  • het bestuur in 2019 in lijn met de statuten en reglementen heeft gehandeld;
  • het bestuur in 2019 een consistent beleid heeft gevoerd en dat de belangen van alle betrokkenen goed zijn afgewogen.

Adviezen voor 2020

Het bestuur heeft de aanbevelingen uit 2019 opgevolgd. Het verantwoordingsorgaan vraagt het bestuur om blijvende aandacht voor de financiële positie en toekomst van het fonds.

Het VO is positief over de open samenwerking met het bestuur en de raad van toezicht en bedankt alle betrokkenen daarvoor.

Het volledige oordeel het Verantwoordingsorgaan leest u op pagina 67 van het jaarverslag.

Contact
Hebt u naar aanleiding van dit verkort jaarverslag nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar deelnemer@bpf-phj.nl. U kunt ons ook bellen op 088 – 116 3026. We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.