Wat gebeurde er in 2019?

Het bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van ons fonds. Het behartigt de belangen van iedereen die bij het fonds betrokken is. Het bestuur wordt ondersteund door verschillende interne en externe partijen. Op pagina 11 van het jaarverslag ziet u een organogram van de organisatie van ons fonds in 2019.

Wijzigingen in 2019

Op 20 februari 2019 is Peter Roos benoemd tot bestuurslid van de werknemers namens de FNV. Hij volgt Willem van Houwelingen op. Hugo Nieuwenhuijse volgde op diezelfde datum Steeph Custers op. Op 7 januari 2020 is Charlotte Soons benoemd tot bestuurslid namens de werkgeversverenigingen EPV en Dutchman. Het bestuur heeft in 2019 besloten om het bestuur in het tweede kwartaal van 2020 met twee nieuwe onafhankelijke bestuursleden uit te breiden met een profiel voor de sleutelfunctiehouder risicobeheer en sleutelfunctiehouder interne audit.

Op pagina 11 e.v. van het jaarverslag leest u meer over de samenstelling van het bestuur.

Waar hield het bestuur zich in 2019 mee bezig?

Naast reguliere zaken, had het bestuur in 2019 speciale aandacht voor een aantal thema’s. We lichten er een paar uit. Meer informatie over deze en andere thema’s, leest u op pagina 23 e.v. van het jaarverslag.

Onze financiële positie

De financiële positie van ons fonds moet verbeteren. In het voorjaar van 2020 is een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Het bestuur houdt er rekening mee dat de pensioenen halverwege 2021 verlaagd moeten worden en bereidt zich daar achter de schermen al op voor. In het eerste kwartaal van 2020 zijn de deelnemers via nieuwsberichten geïnformeerd dat verlaging in 2020 niet nodig is. Wel is er een reële kans is dat het fonds de pensioenen in 2021 of in de jaren daarna moet verlagen.

Overstap van AZL Amsterdam naar AZL Heerlen
Het bestuur heeft in 2019 uitgebreid aandacht besteed aan de onderhandelingen van de overgang van het pensioenbeheer van AZL Amsterdam naar AZL Heerlen. Dat gaat gepaard met een verandering van het administratiesysteem. Met de overgang naar AZL Heerlen is de verbetering in de dienstverlening, continuïteit en toekomstbestendigheid van de administratie beter geborgd. Het bestuur heeft de deelnemers en de werkgevers in het vierde kwartaal van 2019 over voortzetting van de pensioenadministratie per 1 januari 2020 geïnformeerd.

Invoering nieuwe Europese wetgeving en sleutelfuncties
De Europese wetgeving verplicht ons fonds om een aantal functies in te richten om het bestuur van het fonds te ondersteunen, de zogenaamde sleutelfuncties. Voor die functies is ook een profiel opgesteld. Daarnaast heeft het fonds de fondsdocumenten aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving, bijvoorbeeld de statuten en de klokkenluidersregeling.

Vastgesteld beleid over korten en herstellen van pensioen
Het fonds heeft vastgelegd dat het (opgebouwde) pensioen direct wordt verlaagd als:

  • het fonds vijf jaar lang een dekkingstekort heeft, en
  • de actuele dekkingsgraad aan het einde van die vijf jaar dan lager is dan de vereiste minimale dekkingsgraad

Een verlaging tot 5% wordt direct in zijn geheel verwerkt. Een verlaging hoger dan 5% wordt na overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties gespreid over een periode tussen 1 en 10 jaar. Natuurlijk houdt het fonds u op de hoogte van ontwikkelingen. Bij een voldoende verbetering van de financiële positie zal dan naar de toekomst toe eerst de korting worden gecompenseerd. Als er dan nog vermogen overblijft gaat het fonds over tot het compenseren van gemiste verhogingen.

Waardeoverdracht kleine pensioenen
Het bestuur heeft besloten om pensioenen kleiner dan of gelijk aan € 2 te laten vervallen. Pensioenen groter dan € 2 en kleiner dan de wettelijke afkoopgrens worden overgedragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder van de betreffende deelnemer.

Communicatie

Ons fonds vindt de communicatie met deelnemers en pensioengerechtigden belangrijk. In 2019 is een communicatiejaarplan voor 2020 opgesteld. Onze communicatie in 2019 richtte zich op de speerpunten:

  • Digitale communicatie
  • Livegang van het deelnemersportaal en het werkgeversportaal
  • Tevredenheidsonderzoek (in verband met de overgang van AZL Amsterdam naar AZL Heerlen is dit doorgeschoven naar 2020)
  • Communicatie via werkgevers
  • Doorontwikkeling van bestaande communicatiemiddelen.

U leest meer over onze communicatie in 2019 op pagina 32 e.v. van het jaarverslag.

Contact
Hebt u naar aanleiding van dit verkort jaarverslag nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar deelnemer@bpf-phj.nl. U kunt ons ook bellen op 088 – 116 3026. We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.