Het pensioenfonds

Raad van Toezicht

Het doel van de raad van toezicht is toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.

Taken

De raad van toezicht houdt toezicht op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van haar taken en de uitoefening van haar bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.

Samenstelling

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen. De leden van de RvT zijn:

Naam
De heer J.W. van Oostveen
De heer P.R.F. de Koning
Mevrouw J.E.M. Vollebroek