Het pensioenfonds

Financiële situatie

De financiële positie van ons fonds is af te leiden uit de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als pensioenfonds en wordt uitgedrukt in een percentage. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen.

Ontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande grafiek ziet u hoe de (voorlopige) dekkingsgraden zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Onder deze grafiek krijgt u meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Deze grafiek is voor een deel gebaseerd op voorlopige cijfers. De definitieve cijfers vindt u terug in de jaarverslagen op de pagina Downloads.

Wat betekenen de percentages?

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen uit te betalen, maar op lange termijn geen geld overhoudt voor bijvoorbeeld de administratiekosten of kosten voor vermogensbeheer of het verhogen van de pensioenen.

Welke dekkingsgraden zijn er?

In de grafiek zijn 3 dekkingsgraden opgenomen:

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze dekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van de pensioenen. Het (gedeeltelijk) verhogen van de pensioenen kan alleen als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad lager. Hierdoor verwachten we dat we de pensioenen de komende jaren niet kunnen verhogen.

Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad belangrijk bij waardeoverdrachten. Een pensioenfonds mag een waardeoverdracht alleen in behandeling nemen als de beleidsdekkingsgraad hoger dan 100% is.

De vereiste dekkingsgraad

Deze dekkingsgraad geeft aan of ons fonds een tekort aan reserves heeft. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder de vereiste dekkingsgraad, moet ons fonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dit herstelplan moet staan hoe ons fonds ervoor zorgt dat binnen 10 jaar de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

De minimaal vereiste dekkingsgraad

Deze dekkingsgraad is belangrijk bij het bepalen of ons fonds een dekkingstekort heeft. Dit is een absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad op 31 december van 6 opeenvolgende jaren onder deze minimaal vereiste dekkingsgraad ligt, moet ons fonds direct maatregelen nemen. Dan moet ons fonds de pensioenen verlagen. Dit geldt voor alle betrokkenen: de opgebouwde pensioenen gaan dan omlaag, maar ook de pensioenen die op dat moment al uitgekeerd worden. Ons fonds doet er alles aan om dat te voorkomen.

Economische ontwikkelingen

Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw last van de slechte economische situatie. De marktrente is op dit moment laag. Hoe lager de rente, des te meer geld ons fonds opzij moet zetten als een soort buffer, zodat er ook straks nog voor iedere deelnemer pensioen is. Hierdoor is onze financiële positie de afgelopen jaren verslechterd. Ook leven mensen gemiddeld langer. Hierdoor moeten we nu meer geld reserveren om straks de pensioenen te kunnen betalen.

We hebben een herstelplan

PHJ had op 31 december 2019 een beleidsdekkingsgraad van 96%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee lager dan de vereiste dekkingsgraad (111,3% op 31-12-2019) en zelfs lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,2%). Als de dekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsraad en de minimaal vereiste dekkingsgraad, wil De Nederlandsche Bank (DNB) dat het fonds een herstelplan opstelt. Daarin staat hoe het fonds weer financieel gezond kan worden en op welke termijn dat kan gebeuren. Het fonds heeft minimaal een dekkingsgraad nodig van 104,2% om alle pensioenen te kunnen betalen.

Ons fonds had al een herstelplan, maar heeft in 2020 een nieuw herstelplan ingediend bij DNB. Bij het herstelplan is uitgegaan van een herstelperiode van tien jaar.

Kans op verlagen van de pensioenen

Als de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2020 nog steeds lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,4%, dan is de kans groot dat we de pensioenen moeten verlagen. We bereiden ons hier achter de schermen al op voor. We houden u natuurlijk op de hoogte.