Het pensioenfonds

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw regelt het pensioen voor iedereen die in de houtverwerkende industrie of jachtbouw werkt of heeft gewerkt. Met uitzondering van directeuren van een NV of BV.

Missie

PHJ draagt zorg voor een goede, solide, kostenefficiënte uitvoering van de door sociale partners in de branches houtverwerkende industrie en jachtbouw overeengekomen pensioenregeling. Uitgangspunt hiervoor is de door het bestuur, na overleg met de sociale partners en de fondsorganen, vastgestelde risicohouding, die voldoet aan het prudent person beginsel.

Visie

Vóór 2023 is PHJ (onderdeel van) een groter geheel, waardoor:

  • snel en adequaat gereageerd kan worden op toekomstige veranderingen;
  • de dienstverlening en de daarmee gemoeide kosten zich op een marktconform niveau bevinden.

PHJ is dan (onderdeel van) een goed functionerend en financieel robuust pensioenfonds met evenwichtige belangenbehartiging voor alle groepen deelnemers. Kwaliteit en kostenefficiënte uitvoering van het aan de deelnemers toegezegde pensioen staat voorop. PHJ is transparant en open in communicatie, gericht op realistische pensioenverwachtingen bij de deelnemers. PHJ neemt zijn verantwoordelijkheid hierin, naast de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. De pensioengelden worden op een solide wijze beheerd. Er wordt gestreefd naar een pensioenresultaat voor alle groepen deelnemers binnen de door het bestuur, na overleg met de sociale partners en fondsorganen, vastgestelde risicohouding. Het nemen van risico’s doet PHJ op een verantwoorde wijze.

Strategie

Het centrale thema in de strategie is verbinding:

  • verbinding met pensioengerechtigden, (gewezen) deelnemers, werkgevers en hun vertegenwoordigers (sociale partners);
  • verbinding met de pensioensector;
  • verbinding met adviseurs en uitbestedingspartners.

Wie beheert het pensioenfonds?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn over de pensioenregeling in deze bedrijfstak.

De pensioenregeling wordt uitgevoerd door AZL N.V. Het vermogensbeheer is ondergebracht bij NN Investment Partners.

Jaarverslag 2020

In juli 2021 verscheen ons jaarverslag over 2020. Dit bevat financiële analyses en verslagen van het bestuur. Wilt u de jaarverslagen lezen? U vindt deze op de pagina Downloads.