Klachten en geschillen

Geschillen

Misschien bent u het niet eens met de manier waarop de pensioenuitvoerder het reglement en de statuten uitvoert. Neem in dat geval meteen contact met ons op; wij zullen u zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid geven.

Stap 1: Het geschil kenbaar maken

U kunt uw geschil aan ons kenbaar maken door een brief te sturen naar: 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw 
AZL
t.a.v. Afdeling Klachten
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Stap: Het pensioenfonds

Als het geschil niet kan worden opgelost, kunt u uw geschil schriftelijk bij het bestuur van het pensioenfonds kenbaar maken. Wilt u daarin ook aangeven waarom u het niet eens bent met de geboden oplossing? Het bestuur doet dan schriftelijk uitspraak over het geschil. U kunt contact opnemen met het bestuur via: 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw  
T.a.v. het bestuur 
Postbus 92215
1090 AE Amsterdam

Stap 3: De geschillencommissie

Als u het niet eens bent met de uitspraak van het bestuur, kunt u binnen twee maanden na ontvangst van het bestuursbesluit in beroep gaan bij een onafhankelijke geschillencommissie. Dit doet u schriftelijk. In het Reglement geschillencommissie staat wat u in uw brief moet vermelden. De geschillencommissie zal advies uitbrengen aan het bestuur. 

Stuur een e-mail naar: pensioengeschil@brunel.nl. Vermeld in uw e-mail dat deze bedoeld is voor de Geschillencommissie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw.

Stap 4: Ombudsman Pensioenen

Bent u het niet eens met het advies van de geschillencommissie? Of legt het bestuur van het pensioenfonds het advies van de geschillencommissie naast zich neer? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen: 

Ombudsman Pensioenen 
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag 
Telefoon: (070) 3499 620 
U kunt deze stap ook overslaan en direct naar de kantonrechter gaan (stap 5). 
Werkgevers kunnen geen beroep doen op de Ombudsman Pensioenen.

Stap 5: De kantonrechter

In het uiterste geval kunt u zich tot de kantonrechter richten. Neem hiervoor contact op met de kantonrechter die bij uw woonplaats hoort.